Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Mel2017-07-20 07:10:57
Was heißt: Ich bin stolze Aramäerin
isa2017-07-22 06:52:06
Aramäisch: ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܐܳܪܳܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ.
Transkription: Ith li shubhoro b oromoyutho dil.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂