Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Aleksandr Raznatovic2017-11-08 20:21:25
Was heißt: blühen (z.B die Blume blüht)
isa2017-11-11 11:39:42
Aramäisch: ܦܩܰܚ (ܘܰܪܕܳܐ ܦܳܩܚܳܐ)
Transkription: fqaĥ (wardo foqĥo)ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂