Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Athra2018-01-31 17:42:39
Hey kann jmd diese 2 sätze ubersetzen? danke im voraus 'Ich sollte nicht hier sein' 'Frag mich warum'
isa2018-01-31 18:31:26
Aramäisch: " ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܗܳܪܟܳܐ " ܫܰܐܝܠ ܡܶܢܝ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܢ"
Transkription: " Lo zodeq vo li dehve hurko" Shael men metul mun"ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂