Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Andrea2018-02-03 18:34:33
Jesus auf aramäisch
isa2018-02-03 18:50:12
Aramäisch: ܝܶܫܽܘܥĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂