Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Sarah2018-04-05 10:23:47
Krieger des Lichts
isa2018-04-05 15:00:51
Aramäisch: ܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܒܰܗܪܳܐ
Transkription: Mkarbono d bahroĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂