Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Jessi2018-04-30 10:19:49
wende dein Gesicht der sonne zu, dann fallen die schatten hinter dich
isa2018-05-06 19:42:58
Aramäisch: ܐܰܗܦܶܟ ܦܳܬܳܟ ܠܫܶܡܫܳܐ, ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܛܶܠܳܠܶܐ ܒܳܬܪܳܟ
Transkription: Ahfeğ fothoğ l shemsho, hoyden noflin telole bothroğĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂