Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
anni2018-05-08 16:11:55
Was bedeutet : Worte sagen viel, Taten die Wahrheit
isa2018-05-09 12:07:35
Aramäisch: ܡܶܠܶܐ ܐܡܪܺܝܢ ܣܰܓܺܝ, ܒܪܰܡ ܥܒܳܕܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ
Transkription: Mele omrin sagi , bram ĉbode qushto.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂