Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
naaa2018-07-22 18:28:11
was heißt ich liebe dich
isa2018-08-02 20:35:11
Beschreibung: 1: Mann sagt zur Frau. 2: Frau sagt zum Mann.
Aramäisch: 1 ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ.2ܪܳܚܡܳܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ
Transkription: 1 roĥem no leğ.2 roĥmo no loğĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂