Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Christian2018-08-13 12:46:33
Was heißt: Gott beschütze meine Kinder Laura, Marcel, Annika und unsere Erde auf der wir leben.
isa2018-08-16 19:23:22
Aramäisch: ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܣܰܬܰܪ ܠܰܒܢܰܝܳܐ ܘܠܰܒܢܳܬܳܐ ܕܺܝܠܝ, ܠܰܘܪܰܐ, ܡܰܪܣܶܠ, ܐܰܢܺܝܟܰܐ ܘܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܚܳܝܶܢܰܢ ܒܳܗ.
Transkription: Aloho nsatar labnayo ulabnotho dil Laura, Marcel, Annika u labritho d ĥoyenan boh.
ܢܣܰܬܰܪ2019-07-30 16:01:14ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂