Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Chris2017-09-11 12:45:08
Wie schreibt man Christopher?
Lars2017-09-13 12:29:31
isa2017-09-18 06:46:13
Aramäisch: ܟܪܺܝܣܬܳܦܶܪĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂