Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jonas2017-09-15 18:21:07
Aus Gottes Hand in Gottes Hand
isa2017-09-18 06:48:55
Aramäisch: ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐܺܝܕܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ
Transkription: Men iythe d aloho l iythe d aloho.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂