Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Können2017-12-18 18:41:26
Was heißt: Ich kann, Du kannst, Wir können, Ihr könnt?
isa2018-01-08 13:38:55
Aramäisch: ܐܶܢܳܐ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ. ܗܽܘ ܡܨܶܐ. ܚܢܰܢ ܡܨܶܝܢܰܢ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܡܨܺܝܬܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܡܨܶܝܢ.
Transkription: eno mse no. at mse at.hu mse. ĥnan msenan. atun msetun. henun msen.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂