Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Douglas Welbat2015-07-06 12:55:57
Und es hat dich stark gemacht.
(Isa2015-07-07 11:26:41
ܘܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܚܰܝܠܳܐ - uhu yab log hayloĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂