Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Linda2015-07-11 14:26:18
Was heißt: wie wird Gott segne dich in der aramäischen Schrift geschrieben?
Isa2015-07-12 00:03:59
Zur weibliche Person: Zur weibliche Person: ܐܐܐܐܐܐܐܐܐܐܐܐܐ
Isa2015-07-12 00:12:45
Sorry Probleme mit meinem PC Erneuter Versuch Zur weibliche Person: Aloho nbarchech _ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܒܰܪܟܟܶܝ
Isa2015-07-12 00:19:15
Zur männliche Person: Aloho nbarchoch _ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܒܰܪܟܳܟ
2015-07-18 11:43:50
Danke !! : )ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂