Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
reinhold2015-07-12 12:28:19
ich bin das licht der welt
Reinhold2015-07-12 12:33:13
Ich bin das licht der welt
Isa2015-07-12 20:55:12
Eno no nuhro da britho ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂