Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Scharbel2015-07-18 02:44:16
Was heisst: Meine Kraft liegt in Jesus
isa2015-07-18 12:29:24
Haylo dil b yeshuh ithau ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ̱̈ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂