Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Andreas2015-07-23 11:23:01
Was heißt: Spalte ein Stück Holz und ich bin da, Hebe einen Stein auf und Du wirst mich finden.
Isa2015-07-24 08:53:03
Flaq mnotho d kayso u eno tamon ithay - ܦܠܰܩ ܡܢܳܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܐܶܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܝĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂