Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Thomas2015-08-22 13:28:20
Was heißt: - Ich bin stolz, ein Aramäer zu sein? - Ich bin stolz auf die Kirchenväter. - Wer die Bibel leugnet, der ist ekin wahrer Christ.
isa2015-08-22 21:19:29
Beschreibung: Ich bin stolz ein Aramäer zu sein. Ich bin stolz auf die Kirchenväter. Wer die Bibel leugnet, der ist kein wahrer Christ.
Aramäisch: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ.ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܐܰܒܳܗܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܡܰܢ ܕܟܳܦܰܪ ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
Transkription: Eno ith li shubhoro d ithay oromoyo. Eno ith li shubhoro b abohotho d cito. man d kofar b evangeliun hono laytau mshihoyo shariro.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂