Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Brigitte Reichenbach2015-09-20 17:08:23
Gib uns Deinen Frieden
isa2015-09-26 14:09:33
Beschreibung: gib uns Deinen Frieden
Aramäisch: ܗܰܒ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܟ
Transkription: hab lan shaynog.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂