Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
sara2016-01-03 19:28:04
Gott hat einen Engel bei sich gebraucht und hat dich deshalb von mir genommen und obwohl es schon mittlerweile acht Jahre her ist, dass du uns verlassen hast,kann ich dich nicht vergessen und werde es
isa2016-01-06 12:44:06
Aramäisch: ܒܗܳܝ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܢܰܣܒܳܟ ܡܶܢܝ ܘܗܘܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝܳܐ ܕܐܶܬܦܪܶܫܬ ܡܶܢܝ, ܒܪܰܡ ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܺܝ ܕܬܶܛܥܳܟ ܘܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܬܽܘܒ.
Transkription: bhoy d aloho estneq l malağo lvothe u metul hode nasboğ men wahwo methĥo datmone shnayo d ethfresht men, bram mekil lo masyo li d tetcoğ u lo tocyo no loğ tub.
Sara2016-01-06 13:49:22
Beschreibung: Taudi sagi
Marina2016-02-10 22:37:16
Beschreibung: Gee whiz, and I thhougt this would be hard to find out.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂