Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
warde2016-02-29 23:38:21
Men kul frus
isa2016-03-01 06:47:42
Aramäisch: ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ
Transkription: natürlich
Bobbe2016-10-11 10:10:10
Beschreibung: I'm imprsesed you should think of something like thatĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂