Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
maria2016-09-16 21:46:05
brauche die übersetzung: Gott behütet euch
maria2016-09-19 12:31:16
isa2016-09-21 09:07:02
Aramäisch: ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢܰܛܰܪܟܽܘܢ
Transkription: Aloho mnatarğun
Gerrie2016-10-11 10:17:03
Beschreibung: Deep thought! Thanks for cortiibutnng.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂