Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Yusuf2017-03-27 20:09:07
lieber Yusuf
isa2017-03-29 08:35:07
Aramäisch: ܪܚܺܝܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ
Transkription: Rĥimo Yausef
Lohan2017-03-30 16:08:15ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂