Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
hapsuno2013-04-30 18:51:38
was heißt:ich bin schön?
Suryoyo2013-04-30 19:14:18
männl: "shafiro no" und weibl: shafirto no
Suryoyo2013-04-30 19:16:10
bzw "eno shafiro no" oder "eno shafirto no"ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂