Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Aegean College2022-07-13 09:38:35
jarrod.busby@gmx.netĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂