Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Top Rated Copier Dealer in NJ2023-03-19 17:54:13
mora.milliman@bigstring.comĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂