Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
LK2023-04-04 11:27:19
Waas heißt: "mein kleine"
Alyas2023-08-02 08:24:23
Transkription: sjurto dilĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂