Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Gott2023-08-26 09:16:02
Was heist gott
gott2023-08-29 11:02:41
thalia2024-01-25 17:14:39
Beschreibung: Gott: aloho
Aramäisch: ܐܰܠܳܗܳܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂