Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Ornina2024-01-14 14:57:01
Ono Gisi lu baito
thalia2024-01-25 17:07:24
Beschreibung: ralabe dowoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂