Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jasmin2013-05-10 20:17:36
was bedeutet "Helm" auf aramäisch ?
Isa2013-05-10 21:30:12
Helm= ܣܢܘܪܬܐ Sanwarto
üftata2013-05-14 19:41:24
2013-05-14 19:41:46ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂