Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Philipp2024-03-02 22:28:30
was heist vertrau mir bruder auf aramäisch
Masen2024-03-07 12:52:50
Aramäisch: ܡܗܰܝܡܰܢ ܐܶܒܝ ܐܚܳܐ
Transkription: mhaiman ebi ahoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂