Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
nina2024-04-28 08:49:38
ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܡܶܛܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂