Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Friede2013-05-24 22:41:46
Ich bin das Brot des Lebes ICH BIN das Licht der Welt ICH BIN die Tür ICH BIN der gute Hirte ICH BIN die Auferstehung und das Leben ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben ICH BIN der wahre
Isa2013-05-25 11:45:55
ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ eno no lahmo d haye ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܕܒܪܝܬܐ eno no nuhro d britho ܐܢܐ ܐܢܐ ܬܪܥܐ eno no tarco ܐܢܐ ܐܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ eno no rocyo tobo ܐܢܐ ܐܢܐ ܩܝܡܬܐ ܘܚܝܐ eno no kyomto u haye ܐܢܐ ܐܢܐ ܫܒܝܠܐ , ܫܪܪܐ ܘܚܝܐ eno no shbilo , shroro u haye ܐܢܐ ܐܢܐ ܣܬܐ ܕܥܢܒܐ eno no shroro u sato d cenbeĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂