Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
be Shahiko2013-06-03 22:50:47
Zur Ehre Gottes und mir selbst
Isa2013-06-04 12:52:21
ܠܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܝܠܝ l Iqoro d Ahoho u dil
Isa2013-06-04 12:55:34
Shubqono Korrektur : l Iqoro d Aloho u dil



ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂