Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Maria2013-06-08 12:37:05
Was heißt shahinat min?
Fikri2013-06-08 17:56:23
Das heißt: Bist du heiß geworden!?
Maria2013-06-09 10:29:38
Taudi Fikri
Fikri2013-06-09 20:58:23
Lo medem
Amo Sillo2013-06-11 12:40:47
Du bist heiß geworden, was?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂