Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
michele2013-07-02 21:51:58
Ich wollte mal fragen, wie man einen Satz bilden kann z.b. Ich bin Christ Du bist Christ Er/Sie.... u.s.w
Isa2013-07-02 23:59:41
eno ithay mshiĥoyo - ich bin christ at ithayk mshihoyto - du bist christin at ithayk mshiĥoyo -du bist christ hu ithau mshiĥoyo - er ist christ hi itheh mshiĥoyto - sie ist christin ĥnan ithayn mshiĥoye - wir sind christen atun ithaykun mshiĥoye - ihr seid christen aten ithayken mshiĥoyotho - ihr seid christenen henun ithayhun mshiĥoye - sie sind christen henen ithayhen mshiĥoyotho - sie sind christinen
Isa2013-07-03 00:26:25
Und in der aramäische Schrift: ܐܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܐܢܐ ܐܢܬܝ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܢܬܝܟܝ ܐܢܬ ܡܫܝܚܝܐ ܐܢܬܝܟ ܗܘ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܬܗܘܝ ܗܝ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܝܬܝܗ plural ܚܢܢ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܬܝܢ ܐܬܘܢ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܐܢܬܝܢ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܝܬܝܟܝܢ ܗܢܘܢ ܡܫܝܚܝܐ ܐܢܘܢ ܗܢܝܢ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Sarah2013-07-03 00:51:49
Vielen Dank Isa
michele2013-07-08 11:25:17
Danke viel sehr Isa : -)
Neshro2015-05-06 19:41:28
Was ich hinzufügen möchte, ist das man das ith + Suffix nicht zwangsweise braucht afaik Das heißt eno mshiĥoyo Sollte beispielsweise reichen etc ,ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂