Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
nela2013-07-12 01:04:34
wo kann ich in der schweiz aramäisch lernen?
2013-07-14 19:28:22
In St Augin Kloster in 6415 Arth SZĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂