Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
stef2013-08-02 12:32:20
und: balki?
Suryoyo2013-08-02 16:39:56
d h vielleichtĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂