Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Danho2013-08-13 21:55:37
was heißt : willst du mich heiraten?
Isa2013-09-01 22:27:52
ܒܥܝܐ ܐܢܬܝ ܕܬܙܕܘܓ ܥܡܝ bocyo at dtezdawag cam? Mann sagt zu Frau ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܙܕܘܓ ܥܡܝ boce at dtezdawag cam? Frau sagt zu Mannĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂