Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jenny2014-01-28 20:50:07
Was heißt auf aramäisch ich lebe nur für euch
Isa2014-01-29 12:12:20
Ich lebe nur für euch: ܐܢܐ ܚܝܐ ܐܢܐ ܠܚܘܕ ܡܛܘܠܬܟܘܢ - Eno hoye no lhuth metulothgunĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂