Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jenny2014-01-28 20:53:33
Was heißt auf aramäisch ich liebe euch
Isa2014-01-29 12:15:57
Ich liebe euch: ܐܢܐ ܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ - Eno rohem no lgunĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂