Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jenny2014-02-20 22:57:53
Was heißt: lieb mich wie ich bin
Isa2014-02-21 22:27:25
ܪܚܡ ܠܝ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝ - Rham li agmo dithay In der umgangssprache: Rham li gud ketnoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂