Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Ben2014-03-08 08:04:37
Was heißt: Hoffet auf IHN allezeit!
Isa2014-03-08 19:03:09
ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܣܒܪܐ ܒܗ ܒܟܠܙܒܢ - Nehwe lgun sabro be bkulzban



ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂