Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
gabriela2014-03-24 20:40:09
was heißt ... Gado meshkah urhe?
Isa2014-03-25 12:25:18
ܓܕܐ ܡܫܟܚ ܐܘܪܚܗ - Gado meshkah urhe : Glück , Schicksal findet seinen Wegĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂