Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
kerim2014-03-26 15:51:09
"Hu nerus talo d rahme" auf deutsch?
Isa2014-03-28 19:18:44
ܗܘ ܢܪܘܣ ܛܠܐ ܕܪܚܡܐ - Hu nerus talo d rahme : Er sprüht Erbarmenstauĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂