Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Melanie2014-03-27 17:36:59
In aramäischer schrift den name Salome
Isa2014-03-28 19:19:53
Salome- ܣܠܡܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂