Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Gwargis2014-04-07 10:19:12
Wüste,
Isa2014-04-08 20:35:48
Wüste - ܚܘܪܒܐ - Hurboĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂