Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
essen2014-04-09 14:23:16
ich gehe nach hause
Isa2014-04-13 18:28:36
ܐܙܠ ܐܢܐ ܠܒܝܬܐ - Ozel no lbaytoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂