Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Regina2014-04-14 16:28:46
Was heißt: Ich vermisse dich
Isa2014-04-15 10:57:02
ܠܗܝܩܬܐ ܐܢܐ ܠܚܙܝܬܟ - Lhikto no lahsoytog
Regina2014-04-15 11:37:07
Taudi Isaĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂