Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2014-04-16 13:53:32
Was heißt: walain ܘܥܠܝܢ
Isa2014-05-09 09:55:39
ܘܥܠܝܢ waclayn- auf unsĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂